ELSA FINLANDIN JA BORENIUKSEN KANSALLINEN ESSEEKILPAILU

14570827_1195883717145089_9108550702502571653_o

Esseen kirjoitusaikaa jäljellä

päivää
0
-10
-7
tuntia
-1
-3
minuut-tia
-5
-1
sekuntia
-4
-1

ELSA Finlandin ja Boreniuksen kansallisen esseekilpailun säännöt 2017

1 § Kolmesta annetusta aiheesta kirjoittajan tulee valita yksi. Kirjoittaja määrittelee itse aineiston kirjoittamisensa tueksi. Esseestä tulee ilmetä 1-3 tutkimuskysymystä, jotka kirjoittaja päättää itse ja joiden tulee ilmetä esseestä.

2 § Esseiden arvostelussa kiinnitetään huomiota tekstin rakenteen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen, aiheen käsittelyn sisällölliseen oikeellisuuteen, oikeuslähteiden riittävyyteen ja relevanttiuteen sekä terveeseen lähdekritiikkiin. Arvostelussa otetaan myös erityisesti huomioon kirjoittajan omien mielipiteiden esiin tuominen ja esittäminen.

3 § Esseen pituuden tulee olla 16–18 sivua ja fonttina Times New Roman.

4 § Fonttikokona tulee olla 12 pt.

5 § Rivivälin tulee olla 1,5 välityksen ollessa kappaleiden jälkeen 12pt.

6 § Esseen alussa tulee olla sisällysluettelo ja lopussa lähdeluettelo noudattaen yleisiä tieteellisen kirjoittamisen kriteereitä. Sisällys- ja lähdeluetteloa ei lueta mukaan esseen pituuteen.

7 § Kirjoittaja voi itse päättää, kirjoittaako esseen suomeksi vai ruotsiksi, mutta esseen loppuyhteenvetokappale (conclusion) tulee olla kirjoitettu englanniksi.

Esseet tulee palauttaa sähköpostitse 30.11 klo 23:59 mennessä osoitteeseen: academic@elsafinland.fi

9 § Esseekilpailun voittaja palkitaan 1000 euron suuruisella rahapalkinnolla. Toiseksi sijoittunut saa 300 euron suuruisen rahapalkinnon. Kolmanneksi sijoittunut saa 200 euron suuruisen rahapalkinnon. Palkinnot suoritetaan voittajille palkkatulona ja niistä tehdään ennakonpidätykset ennen palkintojen maksamista voittajille.

10 § Edita lahjoittaa kolmelle parhaalle kirjoittajalle kirjapalkintoja. Edita julkaisee voittajaesseen Edilexissä, mikäli Edita toteaa esseen julkaisukelpoiseksi.

11 § Tieteellisen kirjoittamisen kriteerit täyttävä essee tuo kirjoittajalleen viiden opintopisteen suorituksen valinnaisiin opintoihin, jos osallistuja opiskelee Turun, Lapin tai Itä-Suomen yliopistossa taikka Åbo Akademissa. Huom! Lapin yliopiston opiskelijan on haettava opintopisteet maisterivaiheen valinnaisiin opintoihin ja Turun yliopiston sekä Åbo Akademin opiskelijan on anottava hyväksilukua eurooppaoikeuden vastuuopettajalta.

12 § Esseet arvostelee Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori Juha Raitio, joka valitsee määräajassa toimitettujen esseiden joukosta kolme ansioituneinta esseetä. Kilpailun voittajan valitsevat Asianajotoimisto Boreniuksen kilpailuoikeuteen erikoistuneet osakkaat.

13 § Osallistuminen ei vaadi ELSAn jäsenyyttä. Osallistuminen on kielletty ELSA Finlandin, ELSA Helsingin, ELSA Turun, ELSA Joensuun ja ELSA Rovaniemen hallituksien jäseniltä sekä niiden direktoreilta. Osallistuminen on kiellettyä myös ELSA Finlandin 2016/2017 kauden hallitukselta ja direktoreilta.

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI

Borenius Attorneys Ltd